Algemene voorwaarden

UKS keukenspuiterij algemene voorwaarden

Van der Veen Keukens en Renovatie tel: 0251-730 055 Bank: Rabobank

Staalstraat 131 email: info@vanderveenkeukenrenovatie.nl Rekeningnr: NL80RABO 0305 7704 54

1951 MA Velsen-Noord website: www.vdvkeukenrenovatie.nl KvK: 82028923

Algemene voorwaarden UKS

Artikel 1 Definities

1. UKS keukenspuiterij onderdeel “van der Veen Keukens en Renovatie” gevestigd te Velsen Noord, KvK-nummer 82028923, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opdrachtnemer tegen betaling werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens opdrachtnemer waarop zij deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door opdrachtnemer in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Offertes

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt deze na 30 kalenderdagen.

2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Er kunnen kleine afwijkingen plaatsvinden in de in de offerte opgenomen specificaties, maten en kleuren.

4. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Van der Veen Keukens en Renovatie tel: 0251-730 055 Bank: Rabobank

Staalstraat 131 email: info@vanderveenkeukenrenovatie.nl Rekeningnr: NL80RABO 0305 7704 54

1951 MA Velsen-Noord website: www.vdvkeukenrenovatie.nl KvK: 82028923

Artikel 4 Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Opdrachtnemer zal een projectprijs aangeven die is gebaseerd op soortgelijke projecten in het verleden. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend aan de hand van daadwerkelijk gemaakte arbeidsuren en overige (materiaal)kosten.

3. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot een aanbetaling. Pas na het voldoen van de aanbetaling zal met de werkzaamheden worden gestart. Mits anders door partijen overeengekomen, wordt het overige bedrag uiterlijk drie dagen voor (op)levering voldaan.

4. Indien partijen overeenkomen dat in fases wordt gefactureerd, is opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot een volgende betaling is voldaan.

5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen aan te passen wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen.

6. Onder montage wordt alleen de plaatsing van de keuken of renovatie met bijbehorende apparatuur verstaan. Eventueel leidingwerk wordt gezien als meerwerk. Meerwerk zal in hoeverre mogelijk enkel worden uitgevoerd na overleg en achteraf worden gefactureerd.

7. Facturen dienen binnen 3 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is of eerder met de werkzaamheden aangevangen dient te worden.

8. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente en administratiekosten De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

9. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Van der Veen Keukens en Renovatie tel: 0251-730 055 Bank: Rabobank

Staalstraat 131 email: info@vanderveenkeukenrenovatie.nl Rekeningnr: NL80RABO 0305 7704 54

1951 MA Velsen-Noord website: www.vdvkeukenrenovatie.nl KvK: 82028923

Artikel 5 Informatieverstrekking opdrachtgever

1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan opdrachtnemer.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Hij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.

2. Opdrachtnemer heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. Opdrachtgever dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor opdrachtnemer en betrokken derden voor en tijdens uitvoering van de werkzaamheden. Onder deze bepaling wordt onder meer verstaan, maar is niet gelimiteerd tot, het onverhinderd toegang verkrijgen tot de plaatsen waar de werkzaamheden plaats dienen te vinden, deze plaatsen vrij zijn van overtollige materialen, het aanwezig zijn van installatiepunten, leidingen en afvoerpijpen conform de tekening en dat opdrachtnemer tijdig beschikt over de juiste informatie en eventuele vergunningen zijn geregeld.

4. Opdrachtgever dient ten tijde van de overeengekomen oplevering aanwezig te zijn.

Artikel 7 Wijziging en annulering

1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft opdrachtnemer de mogelijkheid zijn werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Opdrachtnemer maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar. Partijen zullen, voor zover mogelijk, een nieuwe datum overeenkomen.

2. Annulering van een afspraak dan wel overeenkomst door de opdrachtgever is enkel schriftelijk mogelijk. Bij annulering van de overeenkomst wordt 30% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht. Indien annulering plaatsvindt na het bestellen van maatwerk producten voor opdrachtgever, worden deze kosten tevens doorberekend.

Van der Veen Keukens en Renovatie tel: 0251-730 055 Bank: Rabobank

Staalstraat 131 email: info@vanderveenkeukenrenovatie.nl Rekeningnr: NL80RABO 0305 7704 54

1951 MA Velsen-Noord website: www.vdvkeukenrenovatie.nl KvK: 82028923

Artikel 8 Overmacht

1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.

2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaan making. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade direct is en opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt en onder directe schade valt.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.

4. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door derden en leveranciers zijn veroorzaakt, ook indien opdrachtnemer een aanbeveling voor deze derden heeft gedaan.

5. Het in het vorige lid bepaalde geldt tevens voor bestaande situaties uitgevoerd door door eerdere monteurs.

6. Het kan opdrachtnemer niet worden verweten indien bij een renovatie kenbaar wordt dat een of meerdere elementen na demontage niet meer bruikbaar is.

7. In het geval dat opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd of bij uitblijven van uitkering, niet meer dan het bedrag dat aan opdrachtgever in rekening is gebracht, tenzij de wet of omstandigheden van het geval anders bepalen.

Van der Veen Keukens en Renovatie tel: 0251-730 055 Bank: Rabobank

Staalstraat 131 email: info@vanderveenkeukenrenovatie.nl Rekeningnr: NL80RABO 0305 7704 54

1951 MA Velsen-Noord website: www.vdvkeukenrenovatie.nl KvK: 82028923

8. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door hen geleverde diensten en producten.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

1. De rechten op de door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en offertes en materialen berusten bij opdrachtnemer. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming. De eigendomsrechten gaan pas over op opdrachtgever zodra de gehele betaling is voldaan.

2. Elke handeling in strijd met het vorige lid gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

3. Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door hen gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

4. Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever opdrachtnemer toestemming beeldmateriaal van de (afgeronde) werkzaamheden te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst bezwaar wordt gemaakt.

Artikel 11 Privacy

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 12 Levering en bezorging

1. Als (op)leveringsadres geldt het adres dat de opdrachtgever heeft opgegeven. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

2. Opdrachtnemer is enkel gehouden te leveren in de door hen aangegeven leveringsgebieden, zijnde Noord-Holland.

3. De door opdrachtnemer aangegeven levertermijnen zijn niet fataal. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 16 weken dan de overeengekomen datum duurt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Opdrachtnemer zal het bedrag dat de opdrachtgever heeft betaald binnen 14 kalenderdagen na ontbinding terugbetalen.

Van der Veen Keukens en Renovatie tel: 0251-730 055 Bank: Rabobank

Staalstraat 131 email: info@vanderveenkeukenrenovatie.nl Rekeningnr: NL80RABO 0305 7704 54

1951 MA Velsen-Noord website: www.vdvkeukenrenovatie.nl KvK: 82028923

Artikel 13 Klachten

1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten binnen 24 uur na het ontstaan van de klacht gemotiveerd kenbaar te maken aan opdrachtnemer.

2. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient opdrachtgever of een vertegenwoordiger aanwezig te zijn op locatie. Klachten over uitgevoerde werkzaamheden dienen op dat moment kenbaar worden gemaakt aan opdrachtnemer.

3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 14 Garanties

1. Opdrachtnemer biedt garantie op de door hem geleverde diensten en producten. De voorwaarden zullen tijdig aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt.

2. Wettelijke bepalingen zullen te allen tijde door opdrachtnemer in acht worden genomen.

3. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor schade die door de opdrachtgever door gebruik van de geleverde producten gemaakt zijn.

Artikel 15 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden.